NABÓR AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ

OGŁOSZENIE o naborze Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej z województwa śląskiego do współpracy w ramach projektu „Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi”.

Projekt będzie realizowany na terenie województw: śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego UE

 

 1. Dane Zamawiającego

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40 – 055 Katowice, NIP: 6340005301, REGON: 000287987.

 

Osoba do kontaktów z Wykonawcami:

 

Pan/Pani Klaudia Kaszuba-Świątczak

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

tel/fax 32 208 36 44

mail: kkaszuba-swiatczak@sum.edu.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia oraz zadań Wykonawcy

Celem rekrutacji jest:

 

 • wybór dwóch jednostek Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) posadowionej na terenie województwa śląskiego w celu realizacji projektu „Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Profilaktyka Nowotworów Głowy i
 • kryteria naboru wynikają z faktu, iż placówki ochrony zdrowia biorące udział w projekcie znajdują się, w większości w województwie śląskim (co najmniej 60 placówek z łącznej liczby 100 POZ), dolnośląskim i małopolskim.

Wykonawca zobowiązuje się i zapewni realizację następujących warunków:

 1. Przyjmowanie oraz umawianie na wizyty wytypowanych przez placówki POZ pacjentów projektu, przyjmowanie i umawianie na wizyty pacjentów zgłaszających się bezpośrednio do AOS.
 2. Przeprowadzenie porad laryngologicznych i badań laryngologicznych przy użyciu nasofiberoskopu w poradni specjalistycznej- badanie wykonane będzie zgodnie z kartą badania profilaktycznego (załącznik nr 1 do umowy), badanie musi się składać z przeprowadzenia wywiadu z pacjentem oraz badania fizykalnego. Pierwsza część to badanie otolaryngologiczne,      w skład którego musi wchodzić: badanie uszu, nosa, jamy ustnej, gardła środkowego oraz szyi. Druga część badania to badanie wykonane przy użyciu nasofiberoskopu, w którym ocenione musi zostać nosogardło, krtań oraz gardło dolne. Po badaniu pacjent otrzyma informację, czy wykryto u niego zmiany podejrzane oraz czy zostanie skierowany na etap pogłębionej diagnostyki.

 Przeprowadzenie ankiety dla pacjenta oraz przekazanie dokumentów, o których mowa poniżej, dotyczy osób, które zgłaszają się samodzielnie na badanie.

W przypadku czynności wymienionej w punkcie 2 o skierowaniu lub nieskierowaniu pacjentów na dalsze etapy decyduje osoba wskazana do wykonania tej czynności .

 

Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego zrealizowania wszystkich zadań zgodnie z wiedzą fachową i najwyższą starannością. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług.

 

Wykonawca zobowiązuje się do stałej współpracy oraz bieżącego konsultowania zagadnień związanych z realizacją przedmiotu Umowy zawartej po rozstrzygnięciu naboru.

 

 1. Po zrealizowaniu zadania wymienionego w punkcie 2 wykonawca zobowiązuje się do przekazania zamawiającemu wypełnionych następujących dokumentów:

Zestaw dokumentów w przypadku, kiedy pacjent zgłasza się bezpośrednio do AOS:

 1. a) Formularz danych osobowych Uczestnika projektu,
 2. b) Oświadczenie uczestnika projektu o kwalifikowalności do projektu,
 3. Oświadczenie uczestnika projektu,
 4. d) Oświadczenie lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym – dla badania, o którym mowa w pkt. 2; przedmiotowy dokument winien zostać sporządzony odrębnie,
 5. e)Karta Badania Profilaktycznego – dla badania, o którym mowa w pkt. 2; przedmiotowy dokument winien zostać sporządzony odrębnie

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia Zamawiającemu wypełnionych następujących dokumentów

1) Zestaw dokumentów w przypadku, kiedy pacjent zgłasza się bezpośrednio do AOS:

 1. a) Formularz danych osobowych Uczestnika projektu,
 2. Oświadczenie uczestnika projektu o kwalifikowalności do projektu,
 3. Oświadczenie uczestnika projektu,
 4. Oświadczenie lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym – dla badania, o którym mowa w pkt. 2 przedmiotowy dokument winien zostać sporządzony odrębnie,
 5. Karta Badania Profilaktycznego – dla badania, o którym mowa w pkt. 2 do przedmiotowy dokument winien zostać sporządzony odrębnie
 6. Ankieta dotycząca czynników ryzyka (ankieta dla pacjenta, który zgłasza się samodzielnie na badanie).

2) Zestaw dokumentów w przypadku, kiedy pacjent został skierowany do AOS z placówki POZ:

 1. a) Oświadczenie lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym  – dla badania, o którym mowa w pkt. 2 przedmiotowy dokument winien zostać sporządzony odrębnie,
 2. b) Karta Badania Profilaktycznego – dla badania, o którym mowa w pkt. 2 do przedmiotowy dokument winien zostać sporządzony odrębnie.

 

Przekazanie powyższych dokumentów musi nastąpić do 5 dnia każdego miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy.

Wykonawca zobowiązuje się do podpisania z personelem medycznym oraz innych uprawnionych osób, które będą miały dostęp do dokumentacji medycznej i osobowej pacjenta upoważnienia      do przetwarzania danych osobowych.

 

Zamawiający zobowiązuje się do:

 • przekazania Wykonawcy wszelkich niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy informacji i danych;
 • dokonania odbioru dokumentacji związanej z realizacją umowy;
 • zapłaty wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.

 

III. Miejsce i termin składania ofert

 

Termin składania ofert upływa z dniem złożenia wymaganej liczby zgłoszeń.

 

Decyduje kolejność wpływu ofert do Zamawiającego.

Oferty sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres agardocka@sum.edu.pl lub kkaszuba-swiatczak@sum.edu.pl w formie plików załączonych do korespondencji, za pośrednictwem poczty lub osobiście w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40 – 055 Katowice. Ofertę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli dotarła do Zamawiającego przed upływem wskazanego terminu .

 

Aby złożona oferta została uznana za prawidłową należy ją złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia.

 

 1. Warunki udziału Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej:

Oferta może zostać złożona jedynie przez AOS, które spełniają następujące warunki:

 

 1. Posiada jednostkę organizacyjną lub siedzibę na obszarze województwa śląskiego.
 2. Zagwarantuje wykwalifikowaną kadrę medyczną w skład której wchodzą niezbędni do wykonania świadczenia medycznego wymienionego w pkt II ppkt.2 w tym co najmniej otolaryngolog oraz jest w stanie wykonać z należytą starannością badania, o których mowa  Opisie przedmiotu zamówienia.
 3. Akceptuje, iż wynagrodzenie za:
 • przeprowadzanie porad laryngologicznych i badań laryngologicznych przy użyciu nasofiberoskopu w poradni specjalistycznej wynosi 174,00 zł brutto za jedno badanie,
 • przeprowadzenie badania laryngologicznego w ośrodku specjalistycznym wynosi 101,00 zł brutto za jedno badanie,

zgodnie z załącznikiem nr 19 Zestawienie stawek jednostkowych dla Ogólnopolskiego programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi                  do Regulaminu konkursu Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi, konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16.

 

Przedmiotowe wynagrodzenie wypłacane będzie wyłącznie ze środków projektu „Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi”.

 

 

 

 1. Kryteria wyboru Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej:

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: KRYTERIUM

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

Kadra medyczna AOS

 

50 %

 

50 pkt

 Liczba pacjentów AOS

w poprzednim roku

 

50 %

 

50 pkt

 

 Punkty za kryterium „KADRA MEDYCZNA AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ” zostaną przyznane na podstawie oświadczenia którego wzór stanowi  Załącznik  nr 1 do ogłoszenia   o naborze, zgodnie z zastosowaniem poniższego schematu:

 1. a) Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna współpracuje lub zatrudnia: 1 specjalistę   z otolaryngologii, 1 specjalistę z audiologii oraz 1 specjalistę z alergologii = 25 pkt,
 2. b) Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna współpracuje lub zatrudnia: 2 lub więcej specjalistów z otolaryngologii, 2 lub więcej specjalistów z audiologii oraz 2 lub więcej specjalistów             z alergologii = 50 pkt.

 

 Punkty za kryterium „Liczba pacjentów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej” zostaną przyznane na podstawie oferty zgodnie z Załącznikiem nr 1 niniejszego ogłoszenia, zgodnie           z zastosowaniem poniższego schematu:

 1. Deklarowana liczba pacjentów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej do 2 500 = 0 pkt
 2. b) Deklarowana liczba pacjentów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 2 500 do 7 500 = 20 pkt
 3. c) Deklarowana liczba pacjentów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 7 500 = 50 pkt

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez AOS: 100 punktów.

 

Zamawiający dokona wyboru AOS, które spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz uzyskały największą liczbę punktów.

 

Jeżeli w wyniku otwartego naboru Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej zgłosi się większa liczba Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej spełniających warunki udziału w postępowaniu ( więcej niż dwa AOS), po dokonaniu wyboru utworzona zostanie lista rezerwowa AOS. Jeśli w trakcie realizacji programu któryś z wybranych AOS zrezygnuje z udziału w programie, realizację zadań przejmie kolejny AOS z listy rezerwowej.

 

 1. Termin i warunki realizacji usługi
 2. Termin realizacji usługi - od daty zawarcia umowy do 31 sierpnia 2021 roku.
 3. Warunki realizacji zamówienia zawarto we wzorze umowy stanowiącej załącznik
  nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

 • Wykluczenia

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Procedur określonych w podrozdziale 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów nie stosuje się do: wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, o których mowa                    w podrozdziale 6.6 i 8.5 Wytycznych. Do uproszczonych metod rozliczania wydatków zalicza się stawki jednostkowe. Tym samym Zamawiający zezwala na składanie ofert przez podmioty powiązane z nim osobowo lub kapitałowo.

 • Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy będą wymagać zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy zawartej pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą pod rygorem nieważności, co zostało uregulowane we wzorze umowy.

 

 1. Dodatkowe postanowienia dotyczące naboru
 2. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od zakończenia terminu składania ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania Ofert.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym jego etapie.
 5. Zamawiający o wynikach naboru powiadomi wszystkie jednostki Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, które złożyły ofertę oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej Zamawiającego.
 6. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Umowy stanowiącej załącznik do  niniejszego naboru i akceptuje jej zapisy.
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

Dokumenty do pobrania

Formularz oferty

Wzór umowy

Dane kontaktowe

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Poniatowskiego 15 40-055 Katowice tel.: 32 20 83 600, fax: 32 20 83 577,

e-mail: rektor@sum.edu.pl www.sum.edu.pl

Projekt Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi

współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój