Nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej III Nabór

OGŁOSZENIE

o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu „Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi” na terenie województw: śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach.

W wyniku I naboru placówek POZ udało się zrekrutwać 29 placówek POZ, w ramach II naboru placówek POZ udało się zrekrutować 17 placowek POZ. Nadal pozostaje do zrekrutowania 54 placówek POZ. Dlatego też gorąco zachęcamy do składania formularzy zgłoszeniowych i do udziału w projekcie.   

 

1. Rekrutacja placówek POZ prowadzona jest przez: Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego „Porozumienie Zielonogórskie”

Osoba do kontaktu:

Beata Laubach

tel/fax  32 271-00-88

tel. kom.  662-233-312

mail:  zpozzabrze@poczta.onet.pl      

2. Termin składania ofert upływa  31.03.2019 r. o godzinie 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.             

3. Warunki udziału placówek POZ:

Oferta może zostać złożona jedynie przez POZ, który:

1) Posiada jednostkę organizacyjną lub siedzibę na obszarze  realizacji  Projektu  tj. na terenie jednego z województw: śląskie, dolnośląskie lub małopolskie.

2) Udział w postępowaniu może wziąć udział podmiot,  który prowadzi działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z określonymi w tym zakresie przepisami prawa, jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizuje umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz współpracuje / zatrudnia co najmniej 1 lekarza rodzinnego lub innego lekarza z uprawnieniami do tworzenia aktywnej listy pacjentów.

3) Zobowiąże się do przeszkolenia, co najmniej 2 osób (1 lekarz/lekarka i 1 pielęgniarka/pielęgniarz) z zakresu profilaktyki, diagnostyki oraz strategii leczenia nowotworów głowy i szyi, z uwzględnieniem kluczowych elementów wiedzy onkologicznej jaką powinien posiadać lekarz, pielęgniarka POZ.

4) Zobowiąże się, iż osoby przeszkolone wytypują wśród pacjentów ze swojej listy aktywnej, osoby które kwalifikują się do programu.

5) Zobowiąże się, iż osoby przeszkolone będą zobowiązane do udzielenia świadczenia zdrowotnego polegającego na przeprowadzeniu z pacjentami ankiet edukacyjnych.

6) Akceptuje, iż wynagrodzenie za świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – jedna konsultacja będzie wynosiło 48,00 zł brutto zgodnie z załącznikiem nr 19 Zestawienie stawek jednostkowych dla Ogólnopolskiego programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi do Regulaminu konkursu Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi, konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16.

Przedmiotowe wynagrodzenie wypłacane będzie w ramach realizacji projektu „Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Profilaktyka Nowotworów Głowy
i Szyi”
, a nie w ramach kontraktu z NFZ.

7) Deklarują udział w szkoleniach organizowanych przez Zamawiającego min. 2 osób z personelu medycznego zatrudnionego w placówce POZ lub współpracującego z placówką POZ – lekarz lub pielęgniarka.

Zamawiający informuje, że:

  1. lekarz, pielęgniarka POZ może wziąć udział w szkoleniu bez względu na formę zatrudnienia w tej placówce,
  2. szkolenia dla lekarzy oraz pielęgniarek będą nieodpłatne oraz prowadzone przez doświadczonych trenerów. Szkolenia będą się składały z dwóch etapów, szkolenia I oraz szkolenia II, łączna liczba godzin szkolenia (szkolenie I oraz II) 16 godzin lekcyjnych. Odstęp czasowy pomiędzy I szkoleniem a II wyniesie ok. 1 miesiąca.
  3. Osoby przeszkolone będą zobowiązane do wytypowania wśród pacjentów ze swojej listy aktywnej osoby które kwalifikują się do programu tj.:

- osoby  z  grupy  wiekowej  40-65  lat znajdujące się w grupie ryzyka tj.  są  wieloletnimi  palaczami, nadużywają   alkoholu,   mają podwyższone  ryzyko  zakażenia wirusem   brodawczaka ludzkiego) oraz   przeprowadzą   wywiad pod względem występowania jednego z  objawów występujących przez ponad 3 tygodnie (z zastrzeżeniem, że nie są związane z infekcją   górnych   dróg oddechowych) tj.: pieczenie języka, niegojące   się   owrzodzenie oraz/lub     czerwone     albo  białe naloty w jamie ustnej, ból gardła, przewlekła  chrypka,  guz  na  szyi, niedrożność  nosa  lub  krwawy wyciek  z  nosa,  ból  w  trakcie oraz/lub  problemy  z  połykaniem oraz

- osoby w wieku 40 - 65 lat,  które  nie  są  wieloletnimi palaczami,   nie   nadużywają alkoholu,  jak  również  nie  mają podwyższonego ryzyka zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego, a u których przez ponad 3 tygodnie wystąpił jeden z wyżej wymienionych objawów.

W przypadku występowania objawów, o których mowa powyżej osoba przeszkolona będzie zobowiązana do:

- wypełnienia ankiety dotyczącej czynników ryzyka i przekazanie adresów ośrodków, w których pacjent będzie mógł wykonać badanie w etapie podstawowym,

- przeprowadzenia rozmowy edukacyjnej dotyczącej czynników ryzyka zachorowania na nowotwory głowy i szyi, - przekazania materiałów edukacyjnych dotyczących nowotworów głowy i szyi.

W przypadku braku występowania objawów, o których mowa w pkt 1. osoba przeszkolona będzie zobowiązana do:

- poinformowania o wyższym ryzyku zachorowania na nowotwory głowy i szyi,

- przeprowadzenia rozmowy edukacyjnej dotyczącej czynników ryzyka zachorowania na nowotwory głowy i szyi,

- przekazania materiałów edukacyjnych dotyczących nowotworów głowy i szyi.

W przypadku złożenia więcej ofert niż przewidziane limity decydować będzie kolejność zgłoszeń ofert.

Oferent, który nie spełni określonych powyżej warunków zostanie odrzucony z udziału w postępowaniu.   

Szanowni Państwo w związku z interpretacją otrzymaną z Ministerstwa Zdrowia zmiane ulega umowa do naboru (z trójstronnej zostaje zmieniona na dwustronną), pozostałe zapisy nie uległy zmianie.  

Pobierz dokument

 

Dane kontaktowe

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Poniatowskiego 15 40-055 Katowice tel.: 32 20 83 600, fax: 32 20 83 577,

e-mail: rektor@sum.edu.pl www.sum.edu.pl

Projekt Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi

współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój