Informacje dla Personelu Medycznego POZ

Rekrutacja do bezpłatnych szkoleń Personelu Medycznego w ramach projektu prowadzona jest przez: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40 - 055 Katowice.

1. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:

a) Poprawnego wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych:

Załącznik nr 1 - Oświadczenie Uczestnika Projektu

Załącznik nr 2 - Formularz Zgłoszeniowy

Załącznik nr 3 - Deklaracja

Załącznik nr 4 - Kwalifikowalność uczestnika do projektu

(stosowne dokumnety zostaną załączone wkrótce).

b) Prawidłowo wypełnione dokumenty należy przesłać na jeden z podanych adres e-mailowy mprzygucka@sum.edu.pl lub kkaszuba-swiatczak@sum.edu.pl Oryginały dokumentów rekrutacyjnych należy składać osobiście lub drogą pocztową do Centrum Transferu Technologii, ul. Poniatowskiego 15, 40 - 055 Katowice, budynek Rektoratu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. UWAGA: Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

c) Rekrutacja dotyczy Personelu Medycznego lekarzy/-rek oraz pielęgniarzy/-rek pracujących w Placówce POZ wybranej do projektu posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia z 3 niżej podanych województw: śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, którzy z własnej inicjatywy zgłoszą swoje uczestnictwo w bezpłatnych szkoleniach.

d) Rekrutacja przebiegać będzie w systemie 0-1 (spełnia/ nie spełnia kryteriów dostępu). Decyduje kolejność zgłoszeń. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmie komisja rekrutacyjna.

e) Wybrani Uczestnicy otrzymają informacje zwrotną o zakwalifikowaniu się na listę Uczestników biorących udział w projekcie mailowo.

f) Zostanie utworzona lista rezerwowa, z której w razie rezygnacji jednego Uczestnika z projektu na jego miejsce wejdzie kolejna osoba z listy rezerwowej.

g) Rekrutacja do projektu odbywać się będzie z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

h) Rekrutacja i formy wsparcia realizowane będą zgodnie z zasadą niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, narodowość, obywatelstwo i religię (wyznanie) lub światopogląd, niepełnosprawność, orientację seksualną, przynależność do grup społeczno-zawodowych, sytuację materialną i prawną, wykształcenie, zawód, pochodzenie społeczne.

Regulamin Rekrutacji

Dane kontaktowe

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Poniatowskiego 15 40-055 Katowice tel.: 32 20 83 600, fax: 32 20 83 577,

e-mail: rektor@sum.edu.pl www.sum.edu.pl

Projekt Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi

współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój