Informacje o projekcie

Projekt "Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi", umowa nr: POWR.05.01.00-00-0007/16-00 z dnia 23.06.2017 r. jest realizowany przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Partnerami w przedmiotowym projekcie są Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Górnośląski Oddział Rejonowy w Zabrzu oraz Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego "Porozumienie Zielonogórskie". 

Umowa o dofinansowanie została podpisana z Ministerstwem Zdrowia.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest wdrożenie ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi, który będzie służył do wypracowania w systemie opieki zdrowotnej rozwiązań skoncentrowanych na zapobieganiu chorobom, które są główną przyczyną dezaktywacji zawodowej, w tym m. in. chorobom nowotworowym. 

Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez:

- wzrost wiedzy o nowotworach głowy i szyi wśród pracowników ochrony zdrowia objętych programem,

- zwiększenie świadomości grupy docelowej programu w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów nowotworowych głowy i szyi,

- wzmocnienie współpracy pomiędzy interesariuszami profilaktyki w zakresie nowotworów głowy i szyi (powstanie platformy współpracy),

- poprawę wykrywalności nowotworów głowy i szyi w okresie i na terenie realizacji projektu,

- wzmocnienie współpracy lekarzy POZ ze specjalistami w zakresie profilaktyki onkologicznej w okresie i na terenie realizacji projektu. 

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez:

- świadczenie zdrowotne w ramach profilaktyki wtórnej, które będą udzielane w ramach wdrażania Ogólnopolskiego programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi,

- działania edukacyjne, które będą realizowane w ramach profilaktyki pierwotnej,

- utworzenie i prowadzenie platformy,

- realizację programu wsparcia emocjonalnego,

- edukację pacjenta w zakresie profilaktyki nowotworów głowy i szyi.

Konieczność wdrożenia ogólnopolskiego programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi wynika bezpośrednio z Programu Polityki Zdrowotnej, Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi. Powyższa konieczność wynika bezpośrednio z w/w opracowania, a także Map Potrzeb Zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia zgodnie, z którymi "W ostatnich 12 latach zachorowalność na nowotwory głowy i szyi wzrosła prawie o 25%, a umieralność o ponad 18%. Nowotwory głowy i szyi stają się coraz większym problemem zdrowotnym w populacji Polski. Większość nowotworów diagnozowana jest zbyt późno, aby wdrożyć, skuteczne i mało inwazyjne leczenie. W konsekwencji pacjenci nie wracają do pracy".

Planowane efekty:

Wdrożenie ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi, który będzie służył do wypracowania w systemie opieki zdrowotnej rozwiązań skoncentrowanych na zapobieganiu chorobom, które są główną przyczyną dezaktywacji zawodowej, w tym m. in. chorobom nowotworowym. 

Wartość Projektu:

1 015 837,50 zł

Wkład Europejskiego Fundusz Społecznego:

856 147,84 zł.

Dane kontaktowe

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Poniatowskiego 15 40-055 Katowice tel.: 32 20 83 600, fax: 32 20 83 577,

e-mail: rektor@sum.edu.pl www.sum.edu.pl

Projekt Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi

współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój