NABÓR SZPITALI NA BAZIE KTÓRYCH POSADOWIONE SĄ JEDNOSTKI KLINICZNE SUM

OGŁOSZENIE o naborze szpitali na bazie których posadowione są jednostki kliniczne SUM z województwa śląskiego do współpracy w ramach projektu „Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi”.

Projekt będzie realizowany na terenie województw: śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego UE

 

 

 1. Dane Zamawiającego

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40 – 055 Katowice, NIP: 6340005301, REGON: 000287987.

 

Osoba do kontaktów z Wykonawcami:

 

Pan/Pani Klaudia Kaszuba-Świątczak.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

tel/fax  32 208 36 44

mail:  kkaszuba-swiatczak@sum.edu.pl.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia oraz zadań Wykonawcy

Celem rekrutacji jest:

 

 • wybór dwóch szpitali, na bazie których posadowione są jednostki kliniczne SUM na terenie województwa śląskiego w celu realizacji projektu „Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi”,
 • kryteria naboru wynikają z faktu, iż placówki ochrony zdrowia biorące udział w projekcie znajdują się, w większości z województwie śląskim (co najmniej 60 placówek z łącznej liczby 100 POZ), dolnośląskim i małopolskim.

Wykonawca zobowiązuje się i zapewni realizację następujących zadań:

 1. Przyjmowanie oraz umawianie na wizyty wytypowanych przez placówki POZ pacjentów projektu, przyjmowanie i umawianie na wizyty pacjentów zgłaszających się bezpośrednio do szpitala.
 2. Przeprowadzenie badania laryngologicznego w ośrodku specjalistycznym – badanie laryngologiczne musi zostać wykonane w ośrodku specjalistycznym przez klinicystę z  doświadczeniem pracy w ośrodku o wyższym stopniu referencyjności, w przypadku jeżeli laryngolog wykonujący badanie podstawowe zgłosi wątpliwości co do zaawansowania zmian chorobowych, badanie wykonuje się w celu kontynuowania diagnostyki, co pozwala zweryfikować przypadki wątpliwe i niejednoznaczne.
 3. Biopsja cienkoigłowa z badaniem cytologicznym – pobranie reprezentatywnej próbki komórek lub tkanki z guza do badania cytologicznego. Badanie ma pozwolić na wstępne określenie rozwoju zmiany.
 4.  Pobranie wycinka wraz z badaniem histopatologicznym – pobranie w znieczuleniu miejscowym fragmentu tkanki guza/zmiany podejrzanej. Pobrany materiał zostanie poddany ocenie histopatologicznej. Przedmiotowe badanie pozwoli określić rodzaj zmiany.
 5. Marker nowotworowy HPV – badanie na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego – barwienie immunohistochemiczne p16 – (badanie bez udziału lekarza).
 6. Marker nowotworowy HPV – badanie na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego – barwienie immunohistochemiczne p16 – (badanie z udziałem lekarza).
 7. USG szyi – badanie ultrasonograficzne.
 8. Udostępnienie sali psychologowi w celu: objęcia opieką oraz terapią chorego z rozpoznanym nowotworem głowy i szyi, a także członka / członków rodziny chorego.
 9. Przeprowadzenie ankiety dla pacjenta oraz zarządzanie dokumentacją zgodnie z założeniami projektu.

 

W przypadku czynności wymienionych w punktach od 2 do 8, o skierowaniu lub nieskierowaniu pacjentów na dalsze etapy decyduje osoba wskazana do wykonania.

Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego zrealizowania wszystkich zadań zgodnie z wiedzą fachową i najwyższą starannością. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług.

Wykonawca zobowiązuje się do stałej współpracy oraz bieżącego konsultowania zagadnień związanych z realizacją przedmiotu Umowy zawartej po rozstrzygnięciu naboru.

 1. Po zrealizowaniu zadań wymienionych w punktach 2 do 8 wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów:

Zestaw dokumentów w przypadku, kiedy pacjent zgłasza się bezpośrednio do szpitala na bazie którego posadowione są jednostki kliniczne SUM:

a) Formularz danych osobowych uczestnika projektu,

b) Oświadczenie uczestnika projektu o kwalifikowalności do projektu,

c) Oświadczenie uczestnika projektu,

d) Oświadczenie lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym – dla każdego z badań, o których mowa w pkt. od 2 do 8 przedmiotowy dokument winien zostać sporządzony odrębnie,

e) Karta Badania Profilaktycznego – dla każdego z badań, o których mowa w pkt. od 2 do 8 przedmiotowy dokument winien zostać sporządzony odrębnie.

 1. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia Zamawiającemu następujących dokumentów:

1) Zestaw dokumentów w przypadku, kiedy pacjent zgłasza się bezpośrednio do szpitala na bazie którego posadowione są jednostki kliniczne SUM:

a) Formularz danych osobowych uczestnika projektu,

b) Oświadczenie uczestnika projektu o kwalifikowalności do projektu,

c) Oświadczenie uczestnika projektu,

d) Oświadczenie lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym – dla każdego z badań, o których mowa w pkt. od 2 do 8 przedmiotowy dokument winien zostać sporządzony odrębnie,

e) Karta Badania Profilaktycznego – dla każdego z badań, o których mowa w pkt. od 2 do 8 przedmiotowy dokument winien zostać sporządzony odrębnie

f) Ankieta dotycząca czynników ryzyka (ankieta dla pacjenta, który zgłasza się samodzielnie na badanie).

2. Zestaw dokumentów w przypadku, kiedy pacjent został skierowany do szpitala na bazie którego posadowione są jednostki kliniczne SUM z placówki POZ:

 • Oświadczenie lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym – dla każdego z badań, o których mowa w pkt. od 2 do 8 przedmiotowy dokument winien zostać sporządzony odrębnie,
 • Karta Badania Profilaktycznego – dla każdego z badań, o których mowa w pkt. od 2 do 8 przedmiotowy dokument winien zostać sporządzony odrębnie.

Przekazanie powyższych dokumentów musi nastąpić do 5 dnia każdego miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy.

Wykonawca zobowiązuje się do podpisania z personelem medycznym oraz innych uprawnionych osób, które będą miały dostęp do dokumentacji medycznej i osobowej pacjenta upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, według załącznika określonego w umowie.

Zamawiający zobowiązuje się do:

 • przekazania Wykonawcy wszelkich niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy informacji i danych;
 • dokonania odbioru dokumentacji związanej z realizacją umowy;
 • zapłaty wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.

 

III. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa z dniem złożenia wymaganej liczby zgłoszeń.

Decyduje kolejność wpływu ofert do Zamawiającego.

 Oferty sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres agardocka@sum.edu.pl lub kkaszuba-swiatczak@sum.edu.pl w formie plików załączonych do korespondencji, za pośrednictwem poczty lub osobiście w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katowicach,                   ul. Poniatowskiego 15, 40–055 Katowice. Ofertę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli dotarła do Zamawiającego przed upływem wskazanego terminu.

 

Aby złożona oferta została uznana za prawidłową, należy ją złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

 IV. Warunki udziału szpitali na bazie których posadowione są jednostki kliniczne SUM:

Oferta może zostać złożona jedynie przez szpital na bazie których posadowione są jednostki kliniczne SUM, który spełnia następujące warunki :

 1. posiada jednostkę organizacyjną lub siedzibę na obszarze województwa śląskiego,
 2. posiada wykwalifikowaną kadrę medyczną, w skład której wchodzą co najmniej specjaliści otolaryngologii, audiologii i alergologii oraz jest w stanie wykonać z należytą starannością badania, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu,
 3. akceptuje, iż wynagrodzenie za:

a) przeprowadzenie badania laryngologicznego w ośrodku specjalistycznym wynosi 101,00 zł brutto za jedno badanie.

b) biopsja cienkoigłowa z badaniem cytologicznym wynosi 144,00 zł brutto za jedno badanie.

c) pobranie wycinka wraz z badaniem histopatologicznym wynosi 177,00 zł brutto za jedno badanie.

d) marker nowotworowy HPV – badanie na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego – barwienie immunohistochemiczne p16 – (badanie bez udziału lekarza) wynosi 105,00 zł brutto za jedno badanie.

e) marker nowotworowy HPV – badanie na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego – barwienie immunohistochemiczne p16 – (badanie z udziałem lekarza) wynosi 148,00 zł brutto za jedno badanie.

f) USG szyi – badanie ultrasonograficzne wynosi 86,00 zł brutto za jedno badanie;

zgodnie z załącznikiem nr 19 Zestawienie stawek jednostkowych dla Ogólnopolskiego programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi do Regulaminu konkursu Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi, konkurs nr POWR.05.01.00IP.05-00-002/16.

 

Przedmiotowe wynagrodzenie wypłacane będzie wyłącznie ze środków projektu „Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi”.

 V. Kryteria wyboru szpitali na bazie których posadowione są jednostki kliniczne SUM:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: KRYTERIUM

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

Kadra medyczna szpitala na bazie którego posadowione są jednostki kliniczne SUM

 

50 %

 

50 pkt

Liczba pacjentów szpitala na bazie którego posadowione są jednostki kliniczne SUM

 

50 %

 

50 pkt

 

Punkty za kryterium „KADRA MEDYCZNA SZPITALA NA BAZIE KTÓREGO POSADOWIONE SĄ JEDNOSTKI KLINICZNE SUM ” zostaną przyznane na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik numer 1 niniejszego ogłoszenia, zgodnie z zastosowaniem poniższego schematu:

a) Szpital na bazie którego posadowione są jednostki kliniczne SUM współpracuje lub zatrudnia: 1 specjalistę z otolaryngologii, 1 specjalistę z audiologii oraz 1 specjalistę z alergologii = 25 pkt,

b) Szpital na bazie którego posadowione są jednostki kliniczne SUM współpracuje lub zatrudnia: 2 lub więcej specjalistów z otolaryngologii, 2 lub więcej specjalistów z audiologii oraz 2 lub więcej specjalistów z alergologii = 50 pkt.

 Punkty za kryterium „Liczba pacjentów szpitala na bazie którego posadowione są jednostki kliniczne SUM” zostaną przyznane na podstawie oferty zgodnie z załącznikiem                   nr 1 do niniejszego ogłoszenia, zgodnie z zastosowaniem poniższego schematu:

a) Deklarowana liczba pacjentów szpitala na bazie którego posadowione są jednostki kliniczne SUM do 2 500 = 0 pkt

b) Deklarowana liczba pacjentów szpitala na bazie którego posadowione są jednostki kliniczne SUM pow. 2 500 do 7 500 = 20 pkt

c) Deklarowana liczba pacjentów szpitala na bazie którego posadowione są jednostki kliniczne SUM pow. 7 500 = 50 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez szpital: 100 punktów.

Zamawiający dokona wyboru dwóch szpitali na bazie których posadowione są jednostki kliniczne SUM, które spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz uzyskały największą liczbę punktów.

Jeżeli w wyniku otwartego naboru szpitali na bazie których posadowione są jednostki kliniczne SUM zgłosi się większa liczba szpitali na bazie których posadowione są jednostki kliniczne SUM spełniających warunki udziału w postępowaniu (więcej niż dwa szpitale), po dokonaniu wyboru utworzona zostanie lista rezerwowa szpitali. Jeśli w trakcie realizacji programu któryś
z wybranych szpitali na bazie którego posadowione są jednostki kliniczne SUM zrezygnuje z udziału w realizacji programu, realizację zadań przejmie kolejny szpital  na bazie którego posadowione są jednostki kliniczne SUM z listy rezerwowej.

 VI. Termin i warunki realizacji usługi

 1. Termin realizacji usługi - od daty zawarcia umowy do 31 sierpnia 2021 roku.
 2. Warunki realizacji zamówienia zawarto we wzorze umowy stanowiącej załącznik
  nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 VII. Wykluczenia

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Procedur określonych w podrozdziale 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów nie stosuje się do: wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, o których mowa                    w podrozdziale 6.6 i 8.5 Wytycznych. Do uproszczonych metod rozliczania wydatków zalicza się stawki jednostkowe. Tym samym Zamawiający zezwala na składanie ofert przez podmioty powiązane z nim osobowo lub kapitałowo.

VIII. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy będą wymagać zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy zawartej pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą pod rygorem nieważności, co zostało uregulowane we wzorze umowy.

IX. Dodatkowe postanowienia dotyczące naboru

 1. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od zakończenia terminu składania ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania Ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym jego etapie.
 4. Zamawiający o wynikach naboru powiadomi wszystkie szpitale na bazie których posadowione są jednostki kliniczne SUM, które złożyły ofertę oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej Zamawiającego.
 5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią wzoru Umowy stanowiącej załącznik do  niniejszego ogłoszenia i akceptuje jej zapisy.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

Dokumenty do pobrania:

Formularz oferty

Wzór umowy z załącznikami

Dane kontaktowe

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Poniatowskiego 15 40-055 Katowice tel.: 32 20 83 600, fax: 32 20 83 577,

e-mail: rektor@sum.edu.pl www.sum.edu.pl

Projekt Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi

współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój